System Informacji Miejskiej

System Informacji Miejskiej

Każde z miast posiada indywidualny, historycznie ukształtowany układ zabudowy. Aby można było skutecznie poruszać się w tej przestrzeni potrzebna jest informacja o znajdujących się tam obiektach oraz o drogach dojścia lub dojazdu do nich. System Informacji Miejskiej /SIM/ dostarcza kompleksowej, w pełni zintegrowanej oraz spójnej plastycznie i czytelnej informacji.

System Informacji Miejskiej

Oferowana przez nasze biuro dokumentacja projektowa obejmuje wykreowanie wizji plastycznej systemu, wzornictwa poszczególnych jego elementów, opracowanie projektów lokalizacji i treści nośników, doprecyzowanie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych oraz wyliczenie kosztów budowy. Służymy również wsparciem w trakcie budowy sytemu oraz później, w okresie jego utrzymania.

Etapy wdrażania Systemu Informacji Miejskiej

Etapowanie prac jest uzależnione od potrzeb miasta (stanu informacji istniejącej, zakładanego horyzontu czasowego realizacji inwestycji, możliwości finansowych, itd.). Zwykle jednak można wyróżnić cztery główne etapy realizacji.

Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej

Pierwszym etapem jest zazwyczaj opracowanie koncepcji, zwanej również projektem bazowym, która zawiera zbiór rozwiązań architektoniczno-plastycznych wszystkich nośników informacji przewidzianych do wprowadzenia w danym mieście. To projektanci tego etapu decydują, które obiekty miejskie i w jaki sposób mają zostać oznakowane. Wspólnie z Inwestorem kreują przyszły wygląd nośników oraz zasady ich lokalizowania w przestrzeni publicznej.
Ważnym elementem koncepcji jest stworzenie harmonogramu wdrażania systemu, który powstaje we współpracy z Inwestorem. Do jego stworzenia niezbędne jest rozeznanie najpilniejszych potrzeb, jak również oszacowanie kosztów jednostkowych i ilości nośników informacji. Potrzeby określa się na podstawie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego funkcjonującego w mieście oznakowania. Koszty jednostkowe są wynikiem przyjętych rozwiązań projektowych uwzględniających poza wyglądem nośników również przyjęte założenia materiałowe i technologiczne. Ilości nośników szacuje się w oparciu o analizę struktury przestrzennej miasta, stworzone listy obiektów przewidzianych do wyróżnienia w systemie oraz opracowane schematy lokalizacji oznakowania.

  Typowy zakres prac etapu koncepcji obejmuje:

 • wstępną inwentaryzację istniejących w przestrzeni nośników informacji,
 • analizę materiałów, które mogą mieć wpływ na kształt systemu, np. opracowania dotyczące marki miasta, planowane większe inwestycje infrastrukturalne, itp.,
 • wyznaczenie rodzajów informacji SIM wraz z opracowaniem list obiektów objętych danym rodzajem oznakowania,
 • przygotowanie propozycji rozwiązań architektoniczno-plastycznych nośników,
 • opracowanie ostatecznego projektu architektoniczno-plastycznego dla wybranego do realizacji wariantu oznakowania,
 • oszacowanie ilości nośników poszczególnych rodzajów informacji, np. tablic przybliżających historię obiektu,
 • oszacowanie kosztów dalszych prac projektowych i budowy systemu,
 • przygotowanie harmonogramu wdrażania systemu,
 • określenie niezbędnego zakresu działań formalnych i technicznych pozwalających w przyszłości na skuteczną kontrolę nad budową oraz późniejsze zarządzaniem SIM.

Projekt Systemu Informacji Miejskiej

Etapy projektowe zazwyczaj przeplatają się z budową, a zakresy poszczególnych zadań dostosowane są do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Projekt Systemu Informacji Miejskiej może w realizacji zostać podzielony na wiele sposobów, np.: rodzajami informacji i/lub obszarami. Wyjątkiem jest oznakowanie kierujące kierowców i oznakowanie kierujące pieszych. Każdy z tych dwóch rodzajów informacji należy realizować od początku do końca w ramach jednego zadania. Podyktowane jest to potrzebą zachowania ciągłości oznakowania trasy dojścia lub dojazdu – od pierwszego znaku, aż do obiektu docelowego.

  Typowe elementy składowe dokumentacji:

 • projekt technologiczno-konstrukcyjny,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • projekt lokalizacji i treści nośników informacji,
 • przedmiar robót,
 • kosztorys inwestorski.

Opracowanie pierwszych dwóch elementów, tj. projektu konstrukcyjnego i specyfikacji technicznych czasami dołącza się do zakresu koncepcji. Wynika to z faktu, że są to elementy stałe i niezależne od ewentualnego podziału prac projektowych na etapy. Dobrym przykładem jest tu projekt lokalizacji i treści oznakowania nazw ulic, który bywa dzielony na etapy obejmujące kolejne fragmenty miasta. Dla wszystkich tych etapów część technologiczno-konstrukcyjna pozostaje niezmienna. Argumentem za takim rozwiązaniem jest też fakt, że wtedy już sama koncepcja umożliwia dalsze realizowanie zadania w formacie zaprojektuj i wybuduj.
Etap projektu jest też odpowiednim momentem do opracowania rozwiązań pozwalających w przyszłości na skuteczniejsze działanie systemu poprzez powiązanie informacji wizualnej (np. tablicy z planem miasta) z informacją elektroniczną umieszczoną na dedykowanych stronach www. Wygodne połączenie można realizować np. dzięki tagom NFC czy kodom QR. Na tym etapie prac rozpoczynają się również działania nad wprowadzeniem elektronicznej ewidencji oznakowania ułatwiającej odbiory prac budowlanych i późniejsze zarządzanie system.

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

Z punktu widzenia użytkowników dopiero ten etap prac daje wymierne efekty w postaci ułatwienia poruszania się i poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Żeby efekt taki zaistniał i był trwały elementy SIM należy wykonać z materiałów najwyższej jakości, np. drogowych folii odblaskowych z zachowaniem wymogów określonych w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarządzanie Systemem Informacji Miejskiej

Niestety, często zaraz po wybudowaniu systemu lub nawet jego części rozpoczyna się jego powolny rozpad. Najczęściej wynika to z faktu, że zarządzanie poszczególnymi rodzajami informacji przejmują odrębne komórki, bywa że w różnych instytucjach. Zdarza się czasami, że niektóre z nich pozostają same sobie i nikt nad nimi nie czuwa. Żeby tego uniknąć zarządzanie systemem trzeba rozpocząć już w momencie budowy pierwszych elementów. Nawet nowe nośniki wymagają corocznych przeglądów i konserwacji czy naprawy uszkodzeń. Przestrzeń publiczna podlega ciągłym zmianom. Powstają nowe obiekty, instytucje zmieniają lokalizacje swoich siedzib, niekiedy zmieniają się ich nazwy. Ponadto ciągłym zmianom ulega organizacja ruchu kołowego w mieście. Na wszystkie te zmiany należy na bieżąco reagować.

Z doświadczenia widzimy, że najlepsze efekty uzyskuje się w miastach, gdzie cały system podlega jednej osobie lub dedykowanemu wydziałowi. Administrowanie Systemem Informacji Miejskie bardzo ułatwia wspomniana wcześniej elektroniczna ewidencja oznakowania. Jako rozwiązanie GIS wiąże dane techniczne oznakowania z jego lokalizacją na mapie miasta. Dzięki temu zarządzanie elementami jest intuicyjne, a wbudowane w aplikację mechanizmy hurtowego filtrowania, edycji i raportowania pozwalają na znaczące ułatwienie i przyspieszenie prac.