Elektroniczna ewidencja oznakowania

LiniaGIS – elektroniczna ewidencja oznakowania i wyposażenia przestrzeni publicznej

Wdrażając system informacji miejskiej wprowadzamy do przestrzeni miejskiej setki, a w przypadku większych miast tysiące elementów. Poszczególne rodzaje informacji (np. informacja o nazwach ulic, inf. kierująca dla kierowców, itd.) mają różne okresy trwałości i wykonywane są w różnym czasie, nierzadko etapowo. Skuteczne zarządzanie taką ilością elementów (odbiory pogwarancyjne, przeglądy, wymiana) możliwe jest tylko w oparciu o elektroniczną bazę danych (ewidencję oznakowania) umożliwiającą dowolne wyszukiwanie i sortowanie wprowadzonych informacji pod zadanymi, dowolnymi kryteriami.

Z uwagi na skalę zadania celowe jest tworzenie przedmiotowej ewidencji równocześnie z projektowaniem (ułatwia wtedy kontrolę wykonawcy i odbiory prac) lub najpóźniej równocześnie z wynoszeniem oznakowania w terenie. Istnieje możliwość wyposażania obiektów w trwały TAG, który w bezpośrednim sąsiedztwie elementu umożliwia odczyt oraz zapis danych przy wykorzystaniu fal radiowych za pomocą przenośnych terminali.
Informacje zapisane w TAGu pozwalają na identyfikację obiektu i usprawniają proces aktualizacji danych w trakcie przeglądów technicznych.

Od 2007 roku rozwijamy oprogramowanie – LiniaGIS – służące do ewidencjonowania i zarządzania elementami zagospodarowania przestrzeni miejskiej czy gminnej, w szczególności elementami SIM (oznakowanie nazw ulic, drogowskazy, tablice informacyjne, oznakowanie adresów, itd.), ale też meblami miejskimi (ławki, kosze, wiaty przystankowe, itp.) czy innymi elementami, dla których jedną z przechowywanych w bazie danych cech jest geolokalizacja. Nasze oprogramowanie automatyzuje wiele procesów przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych i w odróżnieniu od większości aplikacji GIS nie wymaga specjalistycznej wiedzy od użytkownika. Poza licencjonowaniem oprogramowania świadczymy usługi związane z gromadzeniem danych (np. poprzez inwentaryzację elementów w terenie – na życzenie wraz z oceną stanu technicznego) oraz ich administrowaniem, co zdejmuje z inwestora potrzebę zakupu oprogramowania oraz delegowania nowych zadań pracownikom.

LiniaGIS - elektroniczna ewidencja obiektów
LiniaGIS – elektroniczna ewidencja obiektów

Funkcjonalności aplikacji LiniaGIS

Informacje ogólne

Aplikacja służy do gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych obejmujących elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, w szczególności elementy systemu informacji miejskiej. Wizualizacja lokalizacji obiektów prezentowana jest na dostarczanej przez inwestora numerycznej mapie miasta.

Formaty wymiany danych:

 • format SHP – (warstwy numerycznej mapy miasta, zakładane warstwy z lokalizacją ewidencjonowanych obiektów),
  UWAGA: zachowany jest układ współrzędnych zgodny z układem przekazanej numerycznej mapy miasta,
 • format jpg – (zdjęcia, mapki poglądowe, projekty treści),
 • format csv – (kosztorysy, przedmiary, raporty techniczne),
 • format html – (raporty graficzne, dokumentacja wykonawcza).

Aktualizacja podkładu mapowego:

 • aplikacja zapewnia możliwość okresowej aktualizacji warstw mapy (ulice, adresy, budynki, tereny zielone, itd.) – wewnętrzna struktura danych aktualizacyjnych jest zgodna z pierwotnie przekazanymi danymi mapy.

Kontrola wprowadzanych danych:

 • aplikacja zapewnia automatyczną kontrolę poprawności stosowanego nazewnictwa (np. nazw obiektów, ulic, obszarów SIM, itp.).

Powiadomienia:

 • oprogramowanie kontroluje (w oparciu o wprowadzone dane i zegar systemowy) zbliżające się terminy odbiorów gwarancyjnych ewidencjonowanych obiektów i informuje o nich stosownym komunikatem.

Użytkownicy:

 • zapewniona jest możliwość przypisywania poziomu uprawnień edycyjnych dla poszczególnych użytkowników (od pełnej edycji wszystkich elementów, poprzez edycję wybranych warstw, do podglądu bez możliwości edycji).

Wymagania systemowe:

 • aplikacja działa w środowisku Windows 7 i nowszym.
LiniaGIS - aplikacja do zarządzania obiektami w przestrzeni publicznej
LiniaGIS – ewidencja oznakowania

Opis podstawowych funkcji graficznych

 1. Wizualizacja danych:
  • warstw podkładowych tła miasta,
  • warstw elementów (poszczególne rodzaje oznakowania wnoszone na oddzielne warstwy) z możliwością parametryzowania prezentowanego zakresu danych poprzez definiowanie widoczności warstw oraz ich etykiet, określanie sposobu (np. rodzaj, kolor, wielkość symbolu) i skali wyświetlania,
  • przybliżanie, oddalanie, przesuwanie widoku i określanie jego skali,
  • wyszukiwanie graficzne ewidencjonowanych obiektów i obiektów mapy podkładowej po określonych atrybutach (np. wyszukanie ulicy, wyszukanie tablic zawierających wskazaną nazwę, itp.).
 2. Dodawanie nowych i edycja istniejących elementów ewidencji (wraz z edycją atrybutów, np. parametry techniczne, daty, informacje o etapie realizacji, itp.).
 3. Możliwość dołączenia dla poszczególnych elementów dokumentacji fotograficznej.
 4. Możliwość usunięcia wcześniej wprowadzonego elementu.
 5. Możliwość definiowania i zapisywania obwiedni (regionów) służących do określania wybranego do analizy zakresu danych (np. w celu automatycznego oszacowania kosztu wykonania oznakowania zawartego w takiej obwiedni).

Opis podstawowych funkcji przetwarzania danych

 1. Edycja jednostkowa/hurtowa danych opisowych powiązanych z wprowadzonymi elementami ewidencji.
 2. Automatyczne tworzenie szacunkowych kosztorysów i przedmiarów dla wybranego zakresu danych w oparciu o wprowadzone cenniki.
 3. Automatyczne tworzenie raportów projektowych/powykonawczych zawierających ustalony zakres danych (mapki i wskazania lokalizacyjne, projekty treści, zdjęcia powykonawcze, itp.).

Przetwarzanie danych zapewnione jest z możliwością filtrowania zakresu analizowanych/edytowanych danych po dowolnych wprowadzonych atrybutach i ich kombinacjach (np. nazwach obiektów, typach konstrukcji, obszarach SIM, itd.) co pozwala precyzyjnie wybrać zakres, np. wygenerować kosztorys wykonania elementów dla wybranego ciągu ulic lub wyodrębnić elementy umieszczone na konstrukcja obcych – latarniach, słupach trakcyjnych.