Projekty drogowe i inżynieria ruchu

Projekty drogowe – budowlane i wykonawcze

Wykonujemy koncepcje programowe oraz projekty budowlane i wykonawcze dróg i ulic, a także dokumentacje projektowe obiektów znajdujących się w pasie drogowym. Zajmujemy się inżynierią ruchu, w tym projektami oznakowania i organizacji ruchu. Koordynujemy proces projektowy oraz prowadzimy inwestycje pod kątem formalno-prawnym. Uzyskujemy w imieniu inwestora wymagane opinie, uzgodnienia oraz dokonujemy zgłoszeń budowy, uzyskujemy decyzje pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wybrane projekty drogowe i inżynierii ruchu

W naszym dorobku znajduje się szereg projektów drogowych realizowanych dla inwestorów publicznych i prywatnych, w tym m.in.:

Układ drogowy na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Dozamel Plan orientacyjny
Zakres opracowania
Inwestor: Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu
Nazwa zadania: Koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10 – zarządzający obszarem Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Charakterystyka projektu:
Przebudowa układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, uwzględniająca charakter generowanego ruchu przez podmioty operujące na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego (m.in. transport elementów wielkogabarytowych, ruch kolejowy). Przebudowie podlegały drogi klasy L i D o łącznej długości 5 km i powierzchni ok. 20ha, z uwzględnieniem budowy parkingów i miejsc postojowych, chodników i ścieżek rowerowych. Dla nowego układu drogowego zaprojektowano również oświetlenie, odwodnienie i przebudowę kolidującego uzbrojenia i infrastruktury przemysłowej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Obwodnica miejscowości Wschowa

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Nazwa zadania: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 305 i 278

PZT obwodnicy msc. Wschowa
PZT ronda R1
  Charakterystyka projektu:

 • budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych typu rondo średnie R1 i R2,
 • budowę odcinka drogi klasy G o długości 2 km oraz dróg zbiorczych,
 • budowę niezbędnego wyposażenia technicznego projektowanej drogi (w tym kanalizacji deszczowej, oświetlenia obu rond, dwóch przejść dolnych dla zwierząt małych, ekranów akustycznych w rejonie ronda R2),
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • zagospodarowania terenów zieleni.

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwodnica miejscowości Rzepin

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Nazwa zadania: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139.

Projekt drogowy obwodnicy Rzepina
Obwodnica Rzepina
  Charakterystyka projektu:

 • budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych typu rondo średnie,
 • budowę odcinka drogi klasy G o długości 2,34 km,
 • budowę niezbędnego wyposażenia technicznego projektowanej drogi, w tym kanalizacji deszczowej i oświetlenia,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • zagospodarowania terenów zieleni.

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradzie A4

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Nazwa zadania: Koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy parkingu MOP II Witowice przy autostradzie A4, relacji Wrocław – granica województwa opolskiego.

MOP Witowice II
MOP Witowice II
  Charakterystyka projektu:
  Projekt obejmował budowę parkingu o powierzchni 19 tyś m2 składającego się z:

 • placów oraz dróg manewrowych szerokości 7,50m i długości około 1,5 km,
 • drogi serwisowej,
 • 69 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • 30 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych (w tym 2 miejsca dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne) i autobusów (w tym stanowisko do zrzutu nieczystości),
 • oświetlenia, odwodnienia, elementów małej architektury, zieleni oraz oznakowania.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Polanica-Zdrój

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Nazwa zadania: Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Polanica-Zdrój.

Przebudowa DK8
Fragment DK8 w msc. Borowina
Charakterystyka projektu:
Projekt obejmował przebudowę drogę klasy G na długości 3 km, odwodnienie, a w obszarze zabudowanym dodatkowo budowę zatok autobusowych, chodników, oświetlenia i ekranów akustycznych. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Koncepcja Programowo-Przestrzenna obwodnicy Pasiecznika

Koncepcja obwodnicy Pasiecznika
Wariant południowy przebiegu obwodnicy
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Koncepcja obwodnicy Pasiecznika
Obwodnica Pasiecznika – widok od Jeleniej Góry
Charakterystyka projektu:
Wielowariantowa koncepcja obejścia miejscowości Pasiecznik – droga klasy Gp o przekroju 2+1. Wariant wskazany do realizacji obejmował budowę drogi klasy Gp (o przekroju 2+1) o długości 5,4 km plus budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 297 klasy G o długości 0,5 km oraz budowę obiektów inżynierskich, w tym estakady nad doliną i ciekiem Więziec oraz drogą wojewódzką nr 297, mostu nad doliną i ciekiem o nieustalonej nazwie oraz 21 przepustów). Zadanie obejmowało budowę czterech skrzyżowań skanalizowanych wraz z oświetleniem, budowę dróg zbiorczych o łącznej długości 2,9 km oraz budowę systemu odwodnienia. Dodatkowo przewidziano przebudowę kolizyjnego uzbrojenia, jak również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych. Ponadto wykonano pomiary i prognozy ruchu oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. Przygotowano studium wykonalności z wielokryterialną analizą porównawczą, a także opracowano materiał promocyjne dotyczące inwestycji. Uzyskano decyzję środowiskową.
Obwodnica Pasiecznika - Łącznik do DW nr 297
Łącznik drogowy do DW nr 297

Drogi wewnętrzne na terenie cukrowni Cukrownia Strzelin wraz z obsługą komunikacyjną zakładu

Inwestor: Südzucker Polska S.A.
Charakterystyka projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych na terenie cukrowni Strzelin wraz z korektą przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 kolidującej z placem buraczanym. Zaprojektowano przełożenie 0,5 km odcinka drogi wojewódzkiej i budowę bezpośrednio po stronie cukrowni nowego placu składowania buraków. Wewnętrzny układ drogowy podzielony został na tzw. część czystą – do transportu cukru oraz część brudną – do transportu wysłodków.
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Drogi wewnętrzne na terenie cukrowni w Strzelinie
Cukrownia Strzelin – drogi wewnętrzne