Projekty architektoniczno–budowlane

Projekty budowlane i wykonawcze

Dokumentacje wykonywane przez nasze biuro to głównie projekty budowlane i projekty wykonawcze związane z budownictwem przemysłowym oraz towarzyszące opracowaniom drogowym. Specyficzną dziedziną związaną z branżą konstrukcyjną są realizowane przez nas opracowania związane z ograniczaniem hałasu – ekrany akustyczne przy drogach, a także ekranowanie akustyczne hal przemysłowych.
Poza dokumentacją potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę, tj. projektem architektoniczno–budowlanym i projektem zagospodarowania terenu oferujemy również opracowanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej oraz instalacyjnych (elektrycznej, sanitarnej, ppoż, wentylacji i klimatyzacji, itd.). Oferujemy również uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich uzgodnień i pozwoleń, do pozwolenia na budowę włącznie.

Wybrane projekty budowlane i wykonawcze z naszego portfolio

Silos na cukier 50 000 ton

Silos na cukier 50tys. ton - Cukrownia-Strzelin
Silos na cukier 50 tys. ton

Na zlecenie generalnego wykonawcy prac, niemieckiej firmy JPM Ingenieurtechnik GmbH, wykonywaliśmy dokumentację projektową budowy silosu na cukier o pojemności 50 000 ton dla Cukrowni Strzelin. Poza głównym obiektem silosu dokumentacja obejmowała również elementy uzupełniające jak: budynek obsługi silosu, wieżę przenośnika kubełkowego czy galerie przenośników taśmowych.

Projekty budowlane dotyczące budowy silosu na cukier w Strzelinie
Budowa silosu na cukier
  Szczegółowy zakres prac obejmował:

 1. Weryfikację i autoryzację obliczeń statycznych płaszcza, dachu i fundamentów silosu.
 2. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego silosu i związanej z nim infrastruktury technicznej.
 3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektami przyłączy.
 4. Przygotowanie opinii dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko.
 5. Koordynację formalno – prawną z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie.
 6. Opracowanie projektów wykonawczych fundamentów: silosu, wieży przenośnika kubełkowego, budynku obsługi silosu i galerii transportowych.
 7. Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji szybu windy osobowej (wysokość szybu 52m) zlokalizowanej wewnątrz wieży przenośnika kubełkowego.

Wszystkie opracowania projektowe poza wersją polskojęzyczną wykonano również w wersji niemieckojęzycznej.

Modernizacja stacji oczyszczania soku Cukrowni Strzelin

Projekt konstrukcyjny hali filtracji
Przebudowa hali filtracji

Na zlecenie Südzucker Polska S.A. opracowaliśmy projekty budowlane i wykonawcze modernizacji i zwiększenia wydajności stacji oczyszczania soku i wyparki na terenie Cukrowni Strzelin. Poza przebudową konstrukcji hal dokumentacja obejmowała również wykonanie konstrukcji wsporczych maszyn i urządzeń.

Przebudowa hali surowni
Przebudowa hali surowni
  Szczegółowy zakres prac obejmował wykonanie projektów:

 1. Rozbiórek i demontaży.
 2. Budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu. Dokumentacja budowlana uwzględniała podział prac na trzy odrębne etapy realizacji. Z tego powodu niezbędne było uzyskanie trzech pozwoleń na budowę.
 3. Wymiany konstrukcji wewnętrznej trzykondygnacyjnej hali filtracji ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych oraz dodatkowo konstrukcją wsporczą pod urządzenia technologiczne i suwnicę 10t na ostatniej kondygnacji.
 4. Podniesienia dachu hali surowni.
 5. Fundamentów i konstrukcji wsporczych urządzeń technologicznych i pomostów roboczych.

Linia do produkcji cukru w płynie w Cukrowni Strzelin

Na zlecenie Südzucker Polska S.A. opracowaliśmy projekt budowlany adaptacji części hali na potrzebę nowoprojektowanej linii cukru płynnego na terenie Cukrowni Strzelin.

  Szczegółowy zakres prac obejmował:

 1. Opracowanie ostatecznej koncepcji układu produkcyjnego i zaplecza socjalnego oraz dodatkowo prowadzenia ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem podziału na część brudną i czystą.
 2. Wykonanie projektu budowlanego adaptacji zawierającego w swym zakresie:
  • wymianę dachu,
  • dostosowanie elewacji zewnętrznych i wewnętrznych,
  • fundamenty pod zbiorniki i urządzenia technologiczne,
  • posadzki i ściany działowe,
  • instalacje wewnętrzne (wody, ścieków, pary wodnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej),
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
 4. Przeprowadzenie uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.
 5. Wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej (części technologicznej i socjalnej) związanej z projektowaną linią cukru płynnego.

Opracowania projektowe wykonano z uwzględnieniem wymogów dotyczących obiektów przeznaczonych do produkcji żywności jak również zapisów systemu HACCP obowiązującego w Cukrowni Strzelin.

Ekrany akustyczne przy DK 8 we wsi Borowina

Ekran akustyczny przy DK8 w msc. Borowina
Ekran akustyczny przy DK8 w msc. Borowina
Działając na zlecenie GDDKiA o/Wrocław przygotowaliśmy dokumentację projektową przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Polanica Zdrój. Zadanie poza wykonaniem opracowań branży drogowej obejmowało również wykonanie projektu budowy ekranów akustycznych we wsi Borowina.

  Szczegółowy zakres prac związanych z ekranami obejmował:

 1. Wykonanie pomiarów natężenia hałasu.
 2. Określenie długości, wysokości i wymaganego wskaźnika izolacyjności akustycznej ekranów.
 3. Wykonanie badań geologicznych.
 4. Opracowanie projektu budowlanego ekranów akustycznych o łącznej długości 370m.
 5. Wykonanie obliczeń skuteczności zaprojektowanego ekranowania.
 6. Opracowanie projektów wykonawczych fundamentów palowych i konstrukcji nośnej ekranów.
 7. Opracowanie projektu zieleni towarzyszącej.

Ekranowanie akustyczne hali odlewni na terenie EBCC Poland S.A.

Działając na zlecenie EBCC Poland S.A. opracowaliśmy projekt ekranowania akustycznego hali odlewni na terenie zakładu przy ulicy Bystrzyckiej we Wrocławiu. Poza zagadnieniami akustycznymi obejmującymi sposób ekranowania hałasu od otoczenia dokumentacja obejmowała również rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na ograniczenie jego rozprzestrzeniania wewnątrz hali.

  Szczegółowy zakres prac związanych z ekranowaniem akustycznym hali obejmował:

 1. Wykonanie pomiarów natężenia hałasu wewnątrz hali odlewni, na granicy terenu zakładu oraz dodatkowo na elewacjach budynków wielorodzinnych sąsiadujących z zakładem.
 2. Określenie zakresu wymiany istniejącej obudowy ścian zewnętrznych i pokrycia dachowego wraz z określeniem wymaganego wskaźnika izolacyjności akustycznej dla nowoprojektowanych przegród.
 3. Opracowanie projektu wykonawczego obudowy wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji ściany osłonowej.
 4. Wykonanie porealizacyjnych pomiarów natężenia hałasu na granicy terenu zakładu oraz dodatkowo na elewacjach budynków wielorodzinnych sąsiadujących z zakładem.